"Спектър" АД е доставчик на удостоверения
за квалифициран електронен подпис, регистриран с решение №526/23.03.2006 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.

1. Достъп до списъци с прекратени и спрени сертификати(CRLs)

2. Поддържане на он-лайн протокол за статуса на удостоверенията(OCSP)

3. Time Stamp достъп

4. Търсене

5. Подновяване на сертификат

6. Спиране, възобновяване и прекратяване действието на сертификат

7. Spektar.Org - Tool

8. За инсталиране на драйвери под Microsoft Windows Vista/7/8/8.1:

9. Тарифа

 

Copyright © 2006 Speкtar.Org София 1000, ул. Карнеги 11А; тел.:02/9699 168, 254, 255;  
"Спектър" АД е доставчик на удостоверения за квалифициран електронен подпис,
регистриран с решение №526/23.03.2006 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.