"Спектър" АД е доставчик на удостоверения
за квалифициран електронен подпис, регистриран с решение №526/23.03.2006 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.
Как да подновите действието на издаденото от Spektar.Org удостоверение за квалифициран електронен подпис

Подаване на необходимите документи:

За да подновите действието на издадения от Spektar.Org удостоверение за квалифициран електронен подпис и ако няма промяна в декларираните данни е необходимо да изпратите до delovodstvo@spektar.org попълнени и подписани с всеки един от издадените ви Spektar.Org Certificates:
- Заявка за управление - която за Ваше улеснение при полагането на електронният Ви подпис е приложена в *.doc формат;
- Декларация от Автора - която за Ваше улеснение при полагането на електронният Ви подпис е приложена в *.doc формат;
- Удостоверение за актуално състояние (в случай, че подновявания сертификат е от типа Spektar OrgUniversal/ Restricted Universal/Qualified), издадено до 30 дни, считано от датата на подаване на Вашата заявка. (ако не сте пререгистрирани в търговския регистър)
Имате възможност и да попълните и предадете на Регистриращия орган лично, по пощата или по електронен път подписани със Вашия сертификат горепосочените документи, а на хартиен носител, подписано от Титуляра. В случай, че заявката се подава по пощата, се изисква нотариална заверка.

Подаване на електронна заявка за подновяване на удостоверение за електронен подпис

Изтегляне на заявения сертификат

 

Copyright © 2006 Speкtar.Org София 1000, ул. Карнеги 11А; тел.:02/9699 168, 254, 255;  
"Спектър" АД е доставчик на удостоверения за квалифициран електронен подпис,
регистриран с решение №526/23.03.2006 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.