"Спектър" АД е доставчик на удостоверения
за квалифициран електронен подпис, регистриран с решение №526/23.03.2006 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.

Въпроси и отговори

Въпроси, свързани с издаване и подновяване на удостоверение

 1. По какъв начин мога да се снабдя с удостоверение Spektar.Org®?
 2. Какви фирмени документи е необходимо да предоставя за издаване на удостоверение Spektar.Org®?
 3. Всички документи ли е необходимо да имат нотариална заверка?
 4. Необходимо ли е e-mail адресът под който се регистрирам за достъп до персонален профил да съвпада с e-mail адреса който ще попълня в заявката и желая да фигурира в сертификата ми?
 5. Какви действия да предприема, в случай, че не желая информацията, съдържаща се в сертификата ми да не се публикува в публичното пространство?
 6. Непубликуването на ЕГН в сертификата пречка ли е за употребата му пред държавните институции?
 7. По какъв начин мога да подновя удостоверение Spektar.Org®?

 

 1. По какъв начин мога да се снабдя с удостоверение Spektar.Org®?

  За да се снабдите със сертификат за електронен подпис е необходимо да изпълните следните стъпки:

  1. Регистрирайте се на интернет сайта на доставчика на удостоверителни услуги "Спектър" АД за да получите персонален профил и регистрационен номер.

  2. Разгледайте кои са необходимите документи за регистрация, попълнете ги и ги разпечатайте. Изпратете ни ги с нотариално заверени подписи, придружени от копие на личната карта на Автора. В случай, че юридическото лице не подлежи на регистрация в Агенция по вписванията са необходими копия на съдебно решение, удостоверение за актуално състояние, издадено в рамките на 30 дни преди датата на пощенското клеймо на изпращане, ЕИК по БУЛСТАТ, и платежно нареждане за извършен превод на адрес: “Спектър” АД, гр. София, ул. “Карнеги” 11А, за ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС.

  3. След като регистриращият орган на "Спектър" АД осъществи необходимата проверка на документите Ви и при заплатена от Вас услуга, ще получите обратно по пощата на посочения адрес за контакт копие от договора, смарт карта и ще имате възможност за генериране на заявка за квалифициран електронен подпис (през Вашия персонален профил), с валидност 1 или 2 години от дата на издаване, в зависимост от типа сертификат, който сте си избрали.

 1. Какви фирмени документи е необходимо да предоставя за издаване на удостоверение Spektar.Org®?

  За юридическите лица, които не подлежат на регистрация в Агенция по вписванията са необходими удостоверение за актуално състояние, издадено в рамките на 30 дни преди представяне пред доставчика на удостоверителни услуги, съдебно решение и ЕИК по БУЛСТАТ.

 1. Всички документи ли е необходимо да имат нотариална заверка?

  Да, в случай, че не се предават лично от Автора е необходимо да съдържат нотариална заверка на подписите с оглед сигурност при идентифициране на Заявителя.

 1. Необходимо ли е e-mail адресът, под който се регистрирам за достъп до персонален профил да съвпада с e-mail адреса който ще попълня в заявката и желая да фигурира в сертификата ми?

  Да необходимо е, с оглед сигурността за коректно заявените данни за издаване на удостоверение за електронен подпис.

 1. Какви действия да предприема, в случай, че желая информацията съдържаща се в сертификата ми да не се публикува в публичното пространство?

  „Спектър” АД публикува данни от издадените удостоверения в общодостъпен архив от тип LDAP. За да ограничите достъпа до информацията, съдържаща се в сертификата е необходимо в заявката за издаване на удостоверение да маркирате „Да не се публикува в публичния регистър на ДУУ”. Услугата се заявява еднократно, към момента на подаване на документите за издаване на сертификат.

 1. Непубликуването на ЕГН в сертификата пречка ли е за употребата му пред държавните институции?

  Да пречка е, тъй като полето съдържащо ЕГН е идентификатор на държавните органи, органите за местно самоуправление и повечето банки.

 1. По какъв начин мога да подновя удостоверение Spektar.Org®?

  В срок от /30/ тридесет преди изтичане на удостоверение, то може да бъде подновено при условие, че няма промяна на данните в удостоверението спрямо начално заявените. В случай, че такива промени са настъпили се пристъпва към процедура за издаване на ново удостоверение.

 

 

Copyright © 2006 Speкtar.Org София 1000, ул. Карнеги 11А; тел.:02/9699 168, 254, 255;  
"Спектър" АД е доставчик на удостоверения за квалифициран електронен подпис,
регистриран с решение №526/23.03.2006 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.