"Спектър" АД е доставчик на удостоверения
за квалифициран електронен подпис, регистриран с решение №526/23.03.2006 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.

Въпроси и отговори

Общи въпроси

 1. Какво представлява удостоверението за електронен подпис?
 2. Каква е разликата между усъвършенстван и квалифициран електронен подпис?
 3. Каква е разликата между сертификатите от типа Spektar Restricted Universal и Spektar Universal/Qualified?
 4. За какво могат да се използват удостоверенията на Spektar.Org®?
 5. Какъв е периодът на валидност на сертификатите Spektar.Org®?
 6. На какъв носител на информация се съхранява удостоверението за електронен подпис?
 7. В случай, че притежавам смарт-карта и четец за смарт карти, необходимо ли е да закупя нови устройства от Spektar.Org®?
 8. Може ли на една смарт-карта да се съхраняват няколко удостоверения за електронен подпис?

 

 1. Какво представлява удостоверението за електронен подпис?

  Удостоверението за електронен подпис е електронен документ, подписан от доставчик на удостоверителни услуги, който удостоверява връзката между Титуляр/Автор и притежаван от него частен ключ. Удостоверението се използва при идентифициране и установяване на самоличност на Титуляра/Автора, в случаи като: подписване на електронни документи, достъп до информационни системи или шифриране на информация.

 2. Каква е разликата между усъвършенстван и квалифициран електронен подпис?

  Усъвършенстваният електронен подпис служи за идентифицирането на Автора при изпращане на електронни изявления, при електронна кореспонденция и подписване на електронни документи, за трети страни, които биха му се доверили. Квалифицираният електронен подпис се издава единствено от регистриран от КРС доставчик на удостоверителни услуги и съдържа предвидените в чл.24 от ЗЕДЕП реквизити. Поради това Spektar Personal/Org Universal/Qualified Certificate има по-широко приложение. Може да бъде използван за идентифициране и установяване на самоличност при достъп до интернет приложения, защитени комуникации и електронно подписване на документи от всякакъв тип, както и за изпращане на данни пред Държави и местни органи на самоуправление.

 3. Каква е разликата между сертификатите от типа Spektar Restricted Universal и Spektar Universal/Qualified?

  Подписани електронни документи, придружени със сертификат Spektar Restricted Universal могат да имат за адресат единствено Държавни органи или органи на местното самоуправление. Spektar Universal/Qualified Certificate има по-широко приложение. Може да бъде използван за идентифициране и установяване на самоличност при достъп до интернет приложения, защитени комуникации и електронно подписване на документи от всякакъв тип, както и за изпращане на данни пред Държави и местни органи на самоуправление.

 4. За какво могат да се използват удостоверенията на Spektar.Org?

  Могат да бъдат използвани за идентифициране и установяване на самоличност при достъп до интернет приложения, защитени комуникации и електронно подписване на документи от всякакъв тип, както и за изпращане на данни пред държавни и местни органи на самоуправление.

 5. Какъв е периодът на валидност на сертификатите Spektar.Org?

  За потребителските удостоверения от тип Universal/Restricted Universal периодът на валидност е 365 /триста шестдесет и пет/ дни от датата на издаване. За сертификати от тип Qualified валидността е 721 /седемстотин двадесет и един/ дни от датата на издаване, като преди изтичане на първите 365 триста шестдесет и пет/ дни е необходимо да се изпрати заявка, потвърждаващаа, че няма промяна на данните в удостоверението спрямо начално заявените.

 6. На какъв носител на информация се съхранява удостоверението за електронен подпис?

  Съгласно „Наредба за дейността на доставчиците на удостоверителни услуги, реда за нейното прекратяване и изискванията при предоставяне на удостоверителни услуги“ частният ключ на Титуляра се съхранява на устройство за сигурно създаване на подписи (Secure Signature Creation Device), като например смарт карта или хардуерен криптомодул с ниво на сигурност.

 7. В случай, че притежавам смарт-карта и четец за смарт карти, необходимо ли е да закупя нови устройства от Spektar.Org?
  Съгласно политиката, процедурите и инструкциите от внедрената "Политика по сигурност" ДУУ е одобрил списък с продукти и доставчици на смарт-карти, четци и донгъли. В този случай е необходимо да проверите дали Вашият модел карта и четец за смарт-карти са одобрени от ДУУ.

 8. Може ли на една смарт-карта да се съхраняват няколко удостоверения за електронен подпис?

  В случай, че Авторът е едно и също лице, на една смарт-карта с размер 32К може да се съхранят до 5 сертификата.

 

 

Copyright © 2006 Speкtar.Org София 1000, ул. Карнеги 11А; тел.:02/9699 168, 254, 255;  
"Спектър" АД е доставчик на удостоверения за квалифициран електронен подпис,
регистриран с решение №526/23.03.2006 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.