"Спектър" АД е доставчик на удостоверения
за квалифициран електронен подпис, регистриран с решение №526/23.03.2006 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.

Сертификат за информационен/софтуерен обект

Spektar Object NonUniversal Certificate

  • Издава се на Титуляр организация/търговец или физическо лице, което разпространява информационните и/или софтуерни обекти. Автор е физическо лице овластено да подписва електронно разпространяваните обекти. Има характер на удостоверение за електронен подпис. Може да бъде използван за подписване и разпространение на софтуер- файлове с данни, файлове с изпълним код, файлове с програмен код, файлове с музика, графика, видеоклипове и други.
  • подробна информация (PDF)


Необходими документи за издаване

В случай, че автора е различен от управителя ще трябва да попълните:

Други необходими документи са:

Копие на личната карта на автора;
Копие БУЛСТАТ (ако фирмата не е регистрирана в търговския регистър);
Актуално състояние издадено в рамките на 30 дни от подаването на заявката (ако фирмата не е регистрирана в търговския регистър);
Съдебно решение за създаване (ако фирмата не е регистрирана в търговския регистър).

В случай, че ще изпращате документите по пощата или куриер е необходимо да има нотариална заверка на подписите на всеки един!


Видове сертификати на Spektar Org:


Помощ

 

Copyright © 2006 Speкtar.Org София 1000, ул. Карнеги 11А; тел.:02/9699 168, 254, 255;
"Спектър" АД е доставчик на удостоверения за квалифициран електронен подпис,
регистриран с решение №526/23.03.2006 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.