"Спектър" АД е доставчик на удостоверения
за квалифициран електронен подпис, регистриран с решение №526/23.03.2006 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.

Сертификати за юридически лица >
Електронен подпис за юридически лица

Spektar.org издава четири вида сертификати за електронен подпис на юридически лица. Валидността на сертификатите за усъвършенстван или квалифициран електронен подпис е 1 /една/ година.


Spektar Org Qualified Certificate

  • Издава се на Титуляр организация/търговец и Автор физическо лице. Има характер на удостоверение за квалифициран електронен подпис. Може да бъде използван за идентифициране и установяване на самоличност при достъп до интернет приложения, защитени комуникации и електронно подписване на документи от всякакъв тип.
  • подробна информация (PDF)

Необходими документи за издаване

В случай, че автора е различен от управителя ще трябва да попълните:

Други необходими документи са:

Копие на личната карта на автора;
Копие БУЛСТАТ (ако фирмата не е регистрирана в търговския регистър);
Актуално състояние издадено в рамките на 30 дни от подаването на заявката (ако фирмата не е регистрирана в търговския регистър);
Съдебно решение за създаване (ако фирмата не е регистрирана в търговския регистър).

В случай, че ще изпращате документите по пощата или куриер е необходимо да има нотариална заверка на подписите на всеки един!


Spektar Org NonUniversal Certificate

  • Се издава на Титуляр организация/търговец и Автор физическо лице. Допуска се Авторът да не е служител в организацията на Титуляра. Има характер на удостоверение за усъвършенстван електронен подпис. Може да бъде използван за идентифициране и установяване на самоличност при достъп до интернет приложения, защитени комуникации и електронно подписване на документи от всякакъв тип.
  • подробна информация (PDF)

Необходими документи за издаване

В случай, че автора е различен от управителя ще трябва да попълните:

Други необходими документи са:

Копие на личната карта на автора;
Копие БУЛСТАТ (ако фирмата не е регистрирана в търговския регистър);
Актуално състояние издадено в рамките на 30 дни от подаването на заявката (ако фирмата не е регистрирана в търговския регистър);
Съдебно решение за създаване (ако фирмата не е регистрирана в търговския регистър).

В случай, че ще изпращате документите по пощата или куриер е необходимо да има нотариална заверка на подписите на всеки един!


Spektar Org Restricted Universal Certificate

  • Издава се на Титуляр организация/търговец и Автор физическо лице. Има характер на удостоверение за квалифициран електронен подпис. Може да бъде използван за идентифициране и установяване на самоличност при достъп до интернет приложения, защитени комуникации и електронно подписване на документи. Подписани електронни документи, придружени с този сертификат могат да имат за адресат единствено Държавни органи или органи на местното самоуправление.
  • подробна информация (PDF)

Необходими документи за издаване

В случай, че автора е различен от управителя ще трябва да попълните:

Други необходими документи са:

Копие на личната карта на автора;
Копие БУЛСТАТ (ако фирмата не е регистрирана в търговския регистър);
Актуално състояние издадено в рамките на 30 дни от подаването на заявката (ако фирмата не е регистрирана в търговския регистър);
Съдебно решение за създаване (ако фирмата не е регистрирана в търговския регистър).

В случай, че ще изпращате документите по пощата или куриер е необходимо да има нотариална заверка на подписите на всеки един!


Spektar Org Universal Certificate

  • Издава се на Титуляр организация/търговец и Автор физическо лице. Има характер на удостоверение за квалифициран електронен подпис. Може да бъде използван за идентифициране и установяване на самоличност при достъп до интернет приложения, защитени комуникации и електронно подписване на документи от всякакъв тип.
  • подробна информация (PDF)

Необходими документи за издаване

В случай, че автора е различен от управителя ще трябва да попълните:

Други необходими документи са:

Копие на личната карта на автора;
Копие БУЛСТАТ (ако фирмата не е регистрирана в търговския регистър);
Актуално състояние издадено в рамките на 30 дни от подаването на заявката (ако фирмата не е регистрирана в търговския регистър);
Съдебно решение за създаване (ако фирмата не е регистрирана в търговския регистър).

В случай, че ще изпращате документите по пощата или куриер е необходимо да има нотариална заверка на подписите на всеки един!


Видове сертификати на Spektar Org:


Помощ

 

Copyright © 2006 Speкtar.Org София 1000, ул. Карнеги 11А; тел.:02/9699 168, 254, 255;
"Спектър" АД е доставчик на удостоверения за квалифициран електронен подпис,
регистриран с решение №526/23.03.2006 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.