"Спектър" АД е доставчик на удостоверения
за квалифициран електронен подпис, регистриран с решение №526/23.03.2006 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.

СИСТЕМНИ СЪОБЩЕНИЯ:

Уважаеми клиенти,
    Във връзка с преминаване на дейността по издаване и управление на
удостоверения за квалифициран електронен подпис на “Спектър“ АД към
„Евротръст Технолъджис“ АД ви информираме, че считано от 1.07.2017 г.
всички удостоверения за квалифициран електронен подпис, издадени от
„Спектър“ АД ще бъдат прекратени автоматично в съответствие с чл. 42 и
чл. 45 от изискванията на Наредбата за дейността на доставчици на
удостоверителни услуги, реда за нейното прекратяване и за изискванията
при предоставяне на удостоверителни услуги.

Имаме удоволствието да Ви уведомим, че „Евротръст Технолъджис“ АД ще
издаде безплатно нови квалифицирани удостоверения за квалифициран
електронен подпис, на клиентите, чиито удостоверения изтичат след
01.05.2017 г.

Новоиздадените удостоверения ще бъдат със същия срок на валидност,
удостоверени данни и тип, както текущите и ще са съобразени с новите
изисквания на Регламент 910/2014/ЕС.

Молим да се свържете с „Евротръст Технолъджис“ относно процедурата за
преиздаване на удостоверенията на посочените по-долу координати за контакт.
София, бул. Цариградско шосе No. 101
Актив Бизнес Център, ет. 6

http://www.evrotrust.com

Eлектронна поща:
support@evrotrust.com

Телефон, факс:

ОТДЕЛ КЛИЕНТИ
тел.: + 359 2 448 58 58

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
тел.: + 359 2 448 58 58

УДОСТОВЕРЯВАЩ ОРГАН
тел.: + 359 2 448 58 58

От 10.10.2016 г. "Спектър" АД в качеството си на доставчик на удостоверителни услуги прехвърля дейността си на „Евротръст Технолъджис” АД. За информация и въпроси относно издаване и поддръжка на удостоверения за електронен подпис:

“Евротръст Технолъджис” АД


София, бул. Цариградско шосе No. 101
Актив Бизнес Център, ет. 6

http://www.evrotrust.com

Eлектронна поща:
support@evrotrust.com

Телефон, факс:

ОТДЕЛ КЛИЕНТИ
тел.: + 359 2 448 58 58

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
тел.: + 359 2 448 58 58

УДОСТОВЕРЯВАЩ ОРГАН
тел.: + 359 2 448 58 58

От 09.06.2016 г. "Спектър" АД в качеството си на доставчик на удостоверителни услуги стартира процедура по прехвърляне на дейността си на друг легитимен доставчик на удостоверителни услуги. По време на периода на прехвърляне, "Спектър" АД ще продължи да издава и управлява валидни удостоверения за квалифициран електронен подпис както и до сега. Всички издадени валидни удостоверения за квалифициран електронен подпис, както и тези, които ще бъдат издадени в периода на прехвърляне на дейността, ще бъдат поддържани и напълно функциониращи до изтичането на срока им на валидност при условията при които са издадени, без допълнително заплащане. Настоящето уведомление е на основание чл.41, ал.1 и чл.45 от НДДУ.

От 23.04.2016г. „Спектър“ АД преустановява издаването на удостоверения за квалифициран електронен подпис с валидност 2 /две/ години.

От 23.04.2015 г. "Спектър" АД използва нов оперативен подпис "Spektar Secondary Qualified CA". Във връзка с горното са уведомени всички институции, предоставящи услуги чрез КЕП и са публикувани промени в Наръчник на потребителя на "Спектър" АД в качеството му на доставчик на удостоверителни услуги.

В периода 23.04.2015 - 18.05.2015 г. повече от 2/3 от клиентите на "Спектър" АД в качеството на доставчик на удостоверителни услуги са подновили безплатно своите електронни подписи чрез "Spektar Secondary Qualified CA".

Всички клиенти, които не са подновили своите електронни подписи, могат да го направят безплатно до 30.06.2015 г.

Считано от 18.05.2015 г., 10:48 ч. оперативното удостоверение Spektar Qualified CA е включено в CRL на базовото удостоверение Spektar Root CA със статус "superseded" (заменен).

ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС — ПРОМОЦИОНАЛЕН ПАКЕТ:

 SpektarPersonalQualified сертификат за КЕП
     за физическо лице за 2 год.
     Смарт-карта Siemens OS V 4.3 B 32K
     Четец за смарт-карти ACS ACR38T
50.00 лв/бр. без ДДС | 60.00 лв/бр. с ДДС
14.10 лв/бр. без ДДС | 17.00 лв/бр. с ДДС
20.00 лв/бр. без ДДС | 24.00 лв/бр. с ДДС
 SpektarOrgQualified сертификат за КЕП
     за организация/търговец за 2 год.
     Смарт-карта Siemens OS V 4.3 B 32K
     Четец за смарт-карти ACS ACR38T

66.67 лв/бр. без ДДС | 80.00 лв/бр. с ДДС
14.10 лв/бр. без ДДС | 17.00 лв/бр. с ДДС
20.00 лв/бр. без ДДС | 24.00 лв/бр. с ДДС
 SpektarPersonalUniversal сертификат за КЕП
     за физическо лице за 1 год.
     Смарт-карта Siemens OS V 4.3 B 32K
     Четец за смарт-карти ACS ACR38T

25.00 лв/бр. без ДДС | 30.00 лв/бр. с ДДС
14.10 лв/бр. без ДДС | 17.00 лв/бр. с ДДС
20.00 лв/бр. без ДДС | 24.00 лв/бр. с ДДС
 SpektarOrgUniversal сертификат за КЕП
     за организация/търговец за 1 год.
     Смарт-карта Siemens OS V 4.3 B 32K
     Четец за смарт-карти ACS ACR38T

41.67 лв/бр. без ДДС | 50.00 лв/бр. с ДДС
14.10 лв/бр. без ДДС | 17.00 лв/бр. с ДДС
20.00 лв/бр. без ДДС | 24.00 лв/бр. с ДДС
61.70 лв/бр. без ДДС | 74.04 лв/бр. с ДДС
Защита и управление на електронни документи,
Time Stamp удостоверяване на дата и час:

 

Copyright © 2006 Speкtar.Org София 1000, ул. Карнеги 11А; тел.:02/9699 168, 254, 255;  
"Спектър" АД е доставчик на удостоверения за квалифициран електронен подпис,
регистриран с решение №526/23.03.2006 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.